Privacyverklaring & Cookies

De Rijscholen Concurrent, gevestigd aan Teilingerstraat 87b
3032 AV Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.derijscholenconcurrent.nl Teilingerstraat 87b 3032 AV Rotterdam +31 104372577

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rijscholen Concurrent verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Foto van geslaagde kandidaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Rijscholen Concurrent verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Rijscholen Concurrent verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling op basis van toestemming van betrokkene, ter uitvoering van een overeenkomst. En op basis van de wettelijke verplichtingen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van toestemming van toestemming van betrokkene en ter uitvoering van een overeenkomst.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van toestemming van toestemming van betrokkene en ter uitvoering van een overeenkomst.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren op basis van toestemming van betrokkene, ter uitvoering van een overeenkomst. En op basis van de wettelijke verplichtingen.
 • De Rijscholen Concurrent analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren op basis van toestemming van betrokkene.
 • De Rijscholen Concurrent verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de wettelijke verplichtingen.
 • De Rijscholen Concurrent plaatst met toestemming van een geslaagde kandidaat een foto op Social Media/ eigen website.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Rijscholen Concurrent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Rijscholen Concurrent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Rijscholen Concurrent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Rijscholen Concurrent verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Rijscholen Concurrent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De Rijscholen Concurrent maakt daarnaast ook reclame met geslaagde kandidaten via Social Media en via onze website. Voordat er een bericht wordt geplaatst wordt vooraf gevraagd naar uw akkoord.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Rijscholen Concurrent gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookie: Google Analytics

Naam: De Rijscholen Concurrent

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Social Media cookies

Content op Social Media sites zoals YouTube, Instagram, Twitter, Google Plus, Facebook, LinkedIn, en Pinterest , bevatten vaak cookies waarvoor uw toestemming nodig is. Het is ons niet bekend wat zij met hun cookies doen. De Rijscholen Concurrent heeft hier geen inzicht en tevens geen invloed op.

Links externe website(s)

Op de site van De Rijscholen Concurrent treft u tevens links naar andere websites. Als u klikt op één van deze link(s) dan verlaat u de site van De Rijscholen Concurrent en komt u op de externe website. Het kan zijn dat de externe website gebruik maakt van cookies. Wij verwijzen u door naar de cookie- of privacyverklaring van desbetreffende website.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Rijscholen Concurrent en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@derijscholenconcurrent.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Rijscholen Concurrent wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Rijscholen Concurrent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@derijscholenconcurrent.nl